Home > CSR> Youth camp 2555
Youth camp 2555
 
 

เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์และสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับเยาวชนที่อยู่ในชุมชนและยังเป็นการพัฒนาและแก้ปัญหาของ ชุมชนในปัจจุบันและอนาคต โดยเป็นการเสริมสร้างศักยภาพความเชื่อมั่นและเพิ่มความสามารถรวมทั้งตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองและเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม กลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย) จึงจัดโครงการ เพื่อนพิทักษ์รักษ์เพื่อน ขึ้นเมื่อวันที่ 12-14 ตุลาคม ที่ผ่านมา ณ ค่ายทหารนาวิกโยธิน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี มีเยาวชนและพี่เลี้ยงรอบๆโรงงานเข้าร่วม 50 คน 

 
 
Corporate Social Reponsibility