Home > CSR> โครงการรักษ์การอ่าน
โครงการรักษ์การอ่าน
 
 

 โครงการรักษ์การอ่าน  คุณพงษ์นรินทร์ ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง ทำกิจกรรมให้กับนักเรียนโรงเรียนวันปลวกเกตุ โดยเริ่มโครงการตุลาคม– กุมภาพันธ์ 2560 และมอบรางวัลในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อส่งเสริมนิสัยในการรักการอ่านแก่เยาชน

 
Corporate Social Reponsibility