Home > CSR> โครงการ “เสียเหงื่อตามรอยที่พ่อสร้าง”
โครงการ “เสียเหงื่อตามรอยที่พ่อสร้าง”
 
 
 

 กลุ่มบริษัท อูเบะ (ประเทศไทย) ได้จัดโครงการ “เสียเหงื่อตามรอยที่พ่อสร้าง” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาพื้นที่หน่วยพิทักษ์น้ำกร่อย เพื่อเป็นแหล่งอาหารของสัตว์ป่าโดยความร่วมมือของผู้บริหารและพนักงาน ครอบครัวพนักงานในการสร้างอาคารส่องสัตว์เพื่อให้เยาวชนได้เข้ามาเรียนรู้ชีวิตสัตว์ป่า ปรับปรุงหูฝาย ปรับภูมิทัศน์เพื่อเป็นแหล่งอาหารของช้าง  ปรับปรุงถนนทางเข้าหน่วยพิทักษ์น้ำกร่อยและกั้นฝาย ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการประมาณ 150 คน ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2560 ณ หน่วยพิทักษ์น้ำกร่อย อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง จ.ระยอง

 

 
Corporate Social Reponsibility