Home > News & Events> กลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย) ให้การสนับสนุน V-Cheps
กลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย) ให้การสนับสนุน V-Cheps
 
 
กลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย) ให้การสนับสนุนโครงการพัฒนาช่างเทคนิควิศวกรรมเคมี สาขาวิชาปิโตรเคมี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เพื่อผลิตช่างเทคนิคที่มีทักษะเฉพาะทางให้ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ระยะที่ 3 (2557-2559) โดยมี ดร.ทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์ เป็นประธาน คุณสุริยน วันเพ็ญ กรรมการรองผู้อำนวยการบริษัทอูเบะฯ เป็นผู้มอบงบประมาณสนับสนุน เมื่อวันศุกร์ที่ 30 พ.ค.นี้ เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมเสม็ด 1 ชั้น 9 โรงแรมคามิโอ แกรนด์ จังหวัดระยอง 
 
 
 
 
 
  
 
News Update

รวมข่าวสารประชาสัมพันธ์และกิจกรรมล่าสุดของ UBE GROUP