Home > News & Events> ปลูกป่าวันสิ่งแวดล้อมโลก
ปลูกป่าวันสิ่งแวดล้อมโลก
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย) จัดโครงการปลูกต้นไม้ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ตรงกับวันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี ฝ่าย CSR ได้ร่วมกับชุมชนหมู่ 4 ต.ตะพง ผู้บริหารและพนักงาน UBE รวมถึงพนักงาน iRPC ได้ร่วมทำกิจกรรม "อูเบะรวมใจปลูกต้นไม้ให้โลกเย็น" โดยมีนายบัณฑิต ธงศรีเจริญ อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดโครงการ และมีผู้เข้าร่วมปลูกต้นไม้อีก 200 คน ต้นไม้ที่ปลูก สนปฏิพัทธิ์ รวมถึงสนับสนุนปลูกป่าให้กับเทศบาลนครระยองอีกด้วย

คำขวัญ วันสิ่งแวดล้อมโลก 2556 (2013) กิน อยู่ คิด – THINK EAT SAVE

 

ปี ๒๕๕๖ นี้ โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) ได้กำหนดกิจกรรมฉลองวันสิ่งแวดล้อมโลก ภายใต้หัวข้อเรื่องและคำขวัญเป็นภาษาอังกฤษว่า “Think.Eat.Save
 
“Think.Eat.Save”   เพื่อสื่อสารให้ think before you eat and help save our environment! กระตุ้นให้ทุกคนตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากอาหารที่ถูกทิ้ง โดยมุ่งกระตุ้นให้ช่วยกันเริ่มต้นที่บ้าน เพื่อลดปริมาณอาหารที่ถูกทิ้ง และผลักดันให้กระบวนการผลิตอาหารมีประสิทธิภาพ กล่าวคือให้คิด ตัดสินใจก่อนเลือกซื้อ อาทิ การเลือกซื้ออาหารที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่ำ เช่น อาหารอินทรีย์ที่ไม่ใช้สารเคมีในกระบวนการผลิต การซื้ออาหารที่ผลิตในพื้นที่ เนื่องจากอาหารที่มาจากต่างพื้นที่ต้องใช้พลังงานในการขนส่งและมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
 
อาหารที่ถูกทิ้ง หมายถึงการสูญเสียทรัพยากรและอื่นๆที่เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหาร ทั้ง น้ำ ที่ดิน แรงงาน ทุน ยกตัวอย่าง การผลิตน้ำนม 1 ลิตร ต้องใช้น้ำ 1,000 ลิตร และการผลิตแฮมเบอร์เกอร์ ต้องใช้น้ำ 16,000 ลิตร ที่ใช้ตั้งแต่กระบวนการผลิตอาหารเลี้ยงวัว สุดท้ายเมื่อมีการทิ้งอาหารจะส่งผลให้เกิดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งจากวัวและจากกระบวนการผลิตอาหาร


 

 
News Update

รวมข่าวสารประชาสัมพันธ์และกิจกรรมล่าสุดของ UBE GROUP